dotenv is a popular package to load environment variables from .env file. It’s easy to use and noob friendly. Everyone love it, I’m not an exception. I just have concern about how does environment stored.

require('dotenv').config();

This one is simplest code to load all environment variables from .env file:

TEST_ENV=This…

2019 năm Canh Tý, ngồi đọc một bài viết phân tích malware. Đọc từ đầu đến cuối chẳng thấy một điểm sáng nào. Nếu so với malware viết thời 2000 thì cũng không khác nhiều lắm, thậm chí còn tồi hơn. Đúng ra, có nhiều cái bây giờ phải bá…

Tìm hiểu về pub/sub pattern mình thấy khá nhiều điều thú vị, khi triển khai vào thực tế mọi thứ không cũng không đơn giản như bản thân hiểu. Các giải pháp hiện có đôi lúc quá thiếu hoặc quá thừa đối với nhu cầu. …

Nhận được lệnh bài tôi tức tốc gói bảo kiếm lên đường. Mục tiêu vẫn là tìm hiểu thực hư của Umbala, vì đối với kỹ thuật việc "making up" là việc cực kỳ khó.

Quảng cáo free luôn

Reputation Scoring Engine (RSE)

Trong bài toán decentralized system việc có nhiều honest node là điều rất tốt. Với hai node đáng tin cậy và BFT Protocol chúng ta có thể kiểm tra được toàn bộ hệ thống có đáng tin cậy hay không, miễn là có đủ thời gian để gửi messages.

Điều…

Dũng Trần

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store